รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6
จำนวนที่นั่ง 84 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง นายปริชณ์ สุริยะ
เบอร์ติดต่อ 0803577300

ภาพประกอบ