รายละเอียดห้องประชุม

หอประชุมยูงทอง (พัดลม)

จำนวนที่นั่ง 2000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตรงข้ามหอพักวรุณรักษ์

แสดง

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ห้องประชุม 4A

จำนวนที่นั่ง 312 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

แสดง

ห้องประชุม 4B

จำนวนที่นั่ง 234 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

แสดง

ห้องประชุม 510 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่ง 510 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

แสดง

ห้องประชุม Auditorium 2

จำนวนที่นั่ง 320 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

แสดง

ห้องประชุม Conference Room 1

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ

แสดง

ห้องประชุม Conference Room 2

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ

แสดง

ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

แสดง

ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ