รายละเอียดห้องประชุม

ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

แสดง

ห้องประชุม 4A

จำนวนที่นั่ง 312 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

แสดง

ห้องประชุม 4B

จำนวนที่นั่ง 234 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

แสดง

ห้องประชุม ชั้น 4

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

แสดง

ห้องประชุม ชั้น 6

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6

แสดง

ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

แสดง

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

จำนวนที่นั่ง 56 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แสดง

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac) (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แสดง

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

จำนวนที่นั่ง 48 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แสดง

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

จำนวนที่นั่ง 84 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ