สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6611000000000807 ธ.ค. 66 (08:00)
07 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1
Digital Literacy
แสดง
อนุมัติREV6611000000000707 ธ.ค. 66 (08:00)
07 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6
Digital Literacy
แสดง
รออนุมัติREV6611000000006607 ธ.ค. 66 (09:00)
07 ธ.ค. 66 (12:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ
แสดง
รออนุมัติREV6612000000000307 ธ.ค. 66 (13:00)
07 ธ.ค. 66 (16:20)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4
การจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้ภาษาไทยในสื่อมัลติมีเดีย
แสดง
อนุมัติREV6611000000008107 ธ.ค. 66 (13:00)
07 ธ.ค. 66 (17:00)
ห้องประชุม ชั้น 6
เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดกิจกรรมการอ่านวรรณกรรมเยาวชนฯ
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ