สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
รออนุมัติREV6707000000000518 ก.ค. 67 (09:00)
19 ก.ค. 67 (16:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6
การใช้ Microsoft Excel จัดการงานข้อมูล (data)
แสดง
รออนุมัติREV6707000000004619 ก.ค. 67 (08:00)
19 ก.ค. 67 (17:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1
อบรมนักศึกษา
แสดง
รออนุมัติREV6706000000002319 ก.ค. 67 (08:00)
19 ก.ค. 67 (17:00)
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4
โปแกรม Excel
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ