รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ครุศาสตร์ (พละศึกษา)
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมดิจิทัล สำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 09:24:47
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์อรรถพร มลาศรี   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมสมรรถนะนักศึกษา สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ24/08/2566 เวลา 13:33:56
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภาพร มาแก้ว   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายชยกร สมศิลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษาฝึกปฎิบัติการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ภาษา SQL จัดการฐานข้อมูล
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายชยกร สมศิลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษาฝึกปฎิบัติการใช้เทคโนโลยีพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายชยกร สมศิลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษาฝึกปฎิบัติการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ภาษา SQL จัดการฐานข้อมูล
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายชยกร สมศิลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษาฝึกปฎิบัติการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ภาษา SQL จัดการฐานข้อมูล
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ11/09/2566 เวลา 15:20:14
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คำภูนายคำภู นวนสุวรรณ์   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ใช้อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม จัดสอบ ครุศาสตร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280