ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1 ***

ห้องประชุม 4A

จำนวนที่นั่ง 312 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 4A ***

ห้องประชุม 4B

จำนวนที่นั่ง 234 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 4B ***

ห้องประชุม ชั้น 4

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม ชั้น 4 ***

ห้องประชุม ชั้น 6

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม ชั้น 6 ***

ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

จำนวนที่นั่ง 56 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
08 ธ.ค. 66 (08:30)
08 ธ.ค. 66 (12:00)
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการจัดการกีฬาอนุมัติคณะครุศาสตร์ รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac) (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac) (ปิดปรับปรุงชั่วคราว) ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)

จำนวนที่นั่ง 48 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว) ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

จำนวนที่นั่ง 84 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
08 ธ.ค. 66 (13:00)
02 ธ.ค. 66 (16:20)
การรจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้ภาษาไทยในสื่อมัลติมีเดียรออนุมัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด

ห้องเรียน ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ชั้น 5 ***