หอประชุมยูงทอง (พัดลม)

จำนวนที่นั่ง 2000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ตรงข้ามหอพักวรุณรักษ์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม หอประชุมยูงทอง (พัดลม) ***

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ***

ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1 ***

ห้องประชุม 4A

จำนวนที่นั่ง 312 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 4A ***

ห้องประชุม 4B

จำนวนที่นั่ง 234 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 4B ***

ห้องประชุม 510 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่ง 510 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 510 ที่นั่ง ***

ห้องประชุม Auditorium 2

จำนวนที่นั่ง 320 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม Auditorium 2 ***

ห้องประชุม Conference Room 1

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม Conference Room 1 ***

ห้องประชุม Conference Room 2

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม Conference Room 2 ***

ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ***

ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 ***

ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5

จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 ***

ห้องประชุมเธียร์เตอร์

จำนวนที่นั่ง 512 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac)

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac) ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

จำนวนที่นั่ง 48 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4 ***

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ใช้ห้อง เรื่องอบรม/ประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ***