รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุม ชั้น 4
จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง เป็นห้องสำหรับประชุม
ผู้ดูแลห้อง นายสมศักดิ์ เหล่าทับ, นายสุวิทย์ ทัพสุริย์
เบอร์ติดต่อ 0807581296

ภาพประกอบ