รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุม ชั้น 6
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง เป็นห้องสำหรับอบรมสัมมนา
ผู้ดูแลห้อง นายวีรชัย ทันขวา
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ