รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4
จำนวนที่นั่ง 48 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ