รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5
จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
สถานะ งดให้บริการชั่วคราว
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง สำนักงานอธิการบดี
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ