รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 09:13:48
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์วารินทิพย์ ศรักุล   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 09:16:32
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ มาศวรรณา   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม การใช้สื่อออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 09:21:38
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา วาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 09:21:48
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ24/08/2563 เวลา 09:58:23
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรม microtix
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ24/08/2563 เวลา 10:57:05
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรื่อง   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม อบรมสืบค้นข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม สำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ24/08/2563 เวลา 12:06:54
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารวุฒิชัย พรพัชรพงศ์   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรม microtix
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ24/08/2563 เวลา 09:58:12
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรม microtix
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280