รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

เปิดอ่านแล้ว27/06/2561 เวลา 16:19:36
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 61 เวลา 07:30   ถึงวันที่   01 ก.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นายสอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาทักษะนักนิเทศศาสตร์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 14:12:20
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม กองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 14:12:12
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม กองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   08 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   15 ก.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280