ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
วันพ่อ
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21
มีรายการจอง
 
22 23
24 25 26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายธนกฤต วิชัยวงษ์   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมการใช้ระบบตามกรอบพระราชบัญญัติ PDPA
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 16:20:52
วันที่ใช้ห้อง 05 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 66 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอุมาพร แล่นโคตร   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ใช้ในการเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นักศึกษาภัทรดี ยงขามป้อม   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสมฤดี พิณทอง   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมการสืบค้นสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ17/11/2566 เวลา 11:56:56
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม Digital Literacy
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ17/11/2566 เวลา 11:54:51
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม Digital Literacy
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสมฤดี พิณทอง   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมการสืบค้นสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ04/12/2566 เวลา 09:40:52
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชุติภา กองสมบัติ   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดกิจกรรมการอ่านวรรณกรรมเยาวชนฯ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:20
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ มาศวรรณา   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม การจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้ภาษาไทยในสื่อมัลติมีเดีย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ17/11/2566 เวลา 11:52:30
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายกฤชพล อาษาภักดี   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการจัดการกีฬา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280