รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ09/08/2561 เวลา 15:14:33
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ09/08/2561 เวลา 15:15:13
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สอน โฮมแพน   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมคูปองครู ศาสตร์พระราชา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:16:57
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:17:54
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:17:57
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:18:08
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:18:11
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:18:01
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:18:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมGEสำหรับนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 15:17:50
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ สุมาลี   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา การเขียนหนังสือราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 41 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280