รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ มาศวรรณา   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอสารภาษาไทย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมโครงการการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ มาศวรรณา   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม การใช้สื่อออนไลน์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม กรอกข้อมูล กยศ นักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมเธียร์เตอร์

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม จัดทำพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม กรอกข้อมูล กยศ นักศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280