รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 11:35:40
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 15:59:20
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ หลักสูตรสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์    หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศิลปะการใช้สื่อและประเมินของนักศึกษาหลักสูตรครูภาษาไทย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 11:35:06
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 11:40:20
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอน
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ Training Room ชั้น 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม คอมพิวเตอร์ดนตรี
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 4

อนุมัติ02/07/2567 เวลา 10:39:09
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สำนักวิทยบริการฯ    หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม KM การจัดระบบเอกสารทางราชการ
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ02/07/2567 เวลา 15:42:53
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ สุริยานุวัตร   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม กิจกรรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานประวัติทางพลศึกษาและกีฬา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 11:39:33
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ08/07/2567 เวลา 11:33:40
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพัชรี ศรีพุทธา   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อมรมเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ครั้งที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

อนุมัติ03/07/2567 เวลา 15:49:02
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศาสตรานนท์ ปุญยะสาร   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม .
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280