พฤษภาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
วันแรงงานแห่งชาติ
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
วันฉัตรมงคล
6
7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11 12 13
14 15
มีรายการจอง
 
16 17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ28/04/2566 เวลา 14:45:10
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมคณาจารย์และผู้นิเทศ CWIE
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางชุติภา กองสมบัติ   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการกับรายวิชากลุ่มวรรณคดีและภาษาศาสตร์
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 พ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 66 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ นายประภากร ศรีสว่างวงค์   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรม
รายละเอียด

ห้องประชุม ชั้น 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 พ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 พ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสมฤดี พิณทอง   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม เสวนาเพื่อถอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280