กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2
มีรายการจอง
 
3 4
5 6 7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11
12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18
มีรายการจอง
 
19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา   หน่วยงาน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมผู้นำนักศึกษาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การทำแบบสำรวจของสำนักงาน ป.ป.ช.
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา/แนะแนว
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา/แนะแนว
รายละเอียด

ห้องประชุม Conference Room 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม อบรมโครงการ NIA ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม อบรมสัมมนา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม โครงการ การฝึกอบรม และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตร CompTIA Cloud Essentials
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280