รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุม Conference Room 1
จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ครึ่งวัน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
เต็มวัน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
ผู้ดูแลห้อง สำนักงานอธิการบดี
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ