รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุม 4A
จำนวนที่นั่ง 312 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงท้าวเศรษฐ
เบอร์ติดต่อ 0862343904

ภาพประกอบ