รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (ปฎิบัติการ Mac)
จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
สถานะ งดให้บริการชั่วคราว
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
เบอร์ติดต่อ 0810917526

ภาพประกอบ