รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องบันทึกสื่อ ชั้น 1
จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง - กล้อง 1 ตัว
- ไฟ 1 ชุด
- ชุดบันทึกเสียง 1 ชุด
- ฉากเขียว
ผู้ดูแลห้อง นายกัมปนาท ลุนใต้
เบอร์ติดต่อ 0807771039

ภาพประกอบ