รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5
จำนวนที่นั่ง 300 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ครึ่งวัน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
เต็มวัน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
ผู้ดูแลห้อง กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ