รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง ห้องประชุม 510 ที่นั่ง
จำนวนที่นั่ง 510 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ครึ่งวัน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
เต็มวัน อัตราค่าบริการ . 7,000 บาท
ผู้ดูแลห้อง สำนักงานอธิการบดี
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ