รายละเอียดการจอง

ห้องประชุม 4B

จำนวนที่นั่ง 234 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 63 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 16:30
รออนุมัติ
เลขที่ใบจอง REV63020000000018 วันที่เวลา 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:57
เรื่องอบรม/ประชุม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าร่วม 200
รายชื่อผู้เข้าร่วม
หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ผู้ขอใช้ นายนายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์ โทรศัพท์ติดต่อ 0838825082
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ